Organization

  • General Co-Chairs
  • Hui Zhang (TSU)
  • Yan Huang (UNT)
  • Jean-Claude Thill (UNCC)